Scroll Top

Rumoer rond ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen

Op 29 november vergadert de Bestuurscommissie West over de Uitvoeringsvisie van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Deze visie blijkt ook gevolgen te kunnen hebben voor woonbootbewoners.

Zo meldde een waterbewoner aan de Bilderdijkkade dat er plannen zijn om bij de Hallen een haventje te maken voor verhuur van bootjes. De woonbootbewoners zijn hier niet over ingelicht.

Waterbewoners aan de Bilderdijkkade blijken verder te zijn aangeschreven om terrassen binnen 4 weken te verwijderen, op straffe van een dwangsom.

Alle reden dus om alert te zijn, want opnieuw blijven waterbewoners buiten spel staan als er belangrijke beslissingen worden genomen die van invloed kunnen zijn op hun woonsituatie.

Heeft u zelf al iets gemerkt van handhaving of beleidsplannen? Laat het ons weten via waterbewonersamsterdam@gmail.com

Vergadering Bestuurscommissie West

Datum 29-11-2016
Aanvang 19:30
Bos en Lommerplein 250

Bestuurlijke achtergrond
De bestuurscommissie West geeft de volgende uitleg over de Uitvoeringsvisie van ligplaatsen:

Sinds 1 april 2015 zijn alle aanvragen voor vergunningen op het water overgedragen van Waternet naar stadsdeel West. Hiervoor is gekozen omdat de Raad van State in april 2014 heeft bepaald dat woonboten bouwwerken zijn geworden in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor nieuwe woonboten is daarom een omgevingsvergunning nodig. Voorheen was slechts een vergunning nodig op grond van de Verordening op het binnenwater. Het stadsdeel heeft met Waternet afgesproken dat zij niet alleen woonboten, maar ook de aanvragen voor ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen en ontheffingen voor objecten in het water zou overnemen. Vandaar dat het stadsdeel tevens verantwoordelijk is voor de vergunningverlening van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen.

Vanwege het grote aantal aanvragen voor ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen en de beperkte beschikbare ruimte in de wateren van stadsdeel West is het noodzakelijk dat er een visie komt voor de invulling van functies op het water. Op dit moment ontbreekt deze visie. Het is voor ondernemers en burgers niet duidelijk op welke gronden een aanvraag voor een ligplaatsvergunning wordt verleend of wordt afgewezen.

De Watervisie is op 14 september 2016 door het college vastgesteld en vormt de basis voor dit uitwerkingsstuk. Met deze uitvoeringsvisie beoogt het stadsdeel invulling te geven aan het begrip ‘ordening’ van de verschillende waterfuncties in het water van stadsdeel West. Hierbij moet rekening gehouden worden met de belangen van bewoners en ondernemers.

Stukken behorende bij de vergadering
uitvoeringsvisie-ligplaatsen-voor-bedrijfsvaartuigen-west

Uitvoeringsvisie ligplaatsen voor Bedrijfsvaartuigen West
Agenda Vergadering Bestuurscommissie West 29-11-2016
Memo Bedrijfsvaartuigen West
Besluit Algemeen Bestuur

Website Bestuurscommissie West
Agenda en stukken