Scroll Top

WVA roept gemeente op om baggeren grachten op te pakken

In de meeste rakken en waterwegen in Amsterdam is al meer dan twintig jaar niet gebaggerd. Dit heeft soms vervelende gevolgen voor woonbootbewoners, zoals scheef liggen of schade aan romp en opbouw.

Voorzitter Sander Rutten van Woonbootvereniging Amsterdam heeft daarom, mede namens de Woonboten Coalitie Amsterdam, de gemeente opgeroepen om werk te maken van het baggeren van de grachten.

Kijk hier het inspraakmoment terug (vanaf 25:00 minuten)

Vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 16-12-2021

Tekst van de inspraak

Graag wil ik aandacht vragen voor baggeren en het op diepte houden van de waterwegen onder de woonboten in Amsterdam. Naast precario en recreatie thema’s waar veel woonbootbewoners buikpijn van krijgen.

Tot aan de oprichting van  de Stichting Waternet in 2006 werd het baggeren in Amsterdam gepland en uitgevoerd door de toenmalige dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam.

En naar gelang de mate van verslibbing van de betreffende watergangen werd er regelmatig doch minstens eens per 15 jaar overal gebaggerd.

Vervuild slib, fietswrakken en dergelijke werden afgevoerd, een veilige doorvaart werd gewaarborgd, een ruimte in stand gehouden om woonboten te laten drijven.

Met de overdracht van de verantwoordelijkheid aan Waternet lijkt deze taak tussen wal en schip te zijn geraakt.

In de meeste rakken en waterwegen in Amsterdam is al meer dan twintig jaar niet gebaggerd.

De gevolgen voor de woonbootbewoners zijn beslist ongewenst. De woonboten komen in de modder te liggen waardoor ze bij lage waterstand scheef komen te liggen, verkeerd belast worden, schades ontstaan aan romp en opbouw, en bij het scheef hangen de afmeervoorzieningen aan de wal zoals kademuren, bolders en ringen nodeloos zwaar belasten.

En hoewel er sinds 2017 door woonboten niet meer op de grachten wordt geloosd, is al het vervuilde slib uit de periode daarvoor nog steeds niet afgevoerd.

Pogingen van individuele bootbewoners om het gemeentebestuur tot baggeren te bewegen hebben tot nu toe tot niets geleid. Ze werden van het kastje naar de muur verwezen waarbij verschillende overheden naar elkaar doorverwijzen: stadsdelen, gemeente Amsterdam, Stichting Waternet, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, het Waterschap Rijnland, de provincie Noord-Holland en de rijksoverheid.

Inmiddels hebben enkele bootbewoners het baggeren zelf ter hand genomen en laten uitvoeren. Dit is om vele redenen ongewenst. De kosten kunnen buitenproportioneel worden, onoordeelkundig baggeren kan leiden tot ondergraving van oevers, walkanten en kademuren. Vervuild slib wordt wellicht niet op de juiste manier afgevoerd. Kabels en leidingen kunnen beschadigd raken.

De Woonboten Coalitie Amsterdam is van mening dat baggeren een taak van de overheid is. Stichting Waternet is zowel de uitvoeringsoranisatie van het waterschap als van de gemeente Amsterdam. Het is nu onduidelijk wat de opdracht van de gemeente aan Waternet is als het gaat om baggeren.

Wij roepen het gemeentebestuur daarom op:

  • Kan het gemeentebestuur van Amsterdam, in casu de wethouder, voorkomen dat de bootbewoners van het kastje naar de muur worden gestuurd en duidelijk maken tot wie ze zich moeten wenden voor het baggeren onder woonboten.
  • De verantwoordelijkheid c.q. bevoegde partijen opdracht geeft tot het baggeren onder de woonboten en de planning van de werkzaamheden waar mogelijk in te passen in de activiteiten rond kades en bruggen. En de deelstaten van voorgaande punten te publiceren en beschikbaar te maken voor inspraak.
  • En ten slotte: aan te geven hoe individuele bootbewoners in urgente gevallen prioriteit kunnen aanvragen.