Scroll Top

Voorontwerp bestemmingsplan Oud West vrijgegeven

Stadsdeel Oud West heeft het voorontwerp bestemmingsplan vrijgegeven waarin ook de ligplaatsen voor woonboten zijn opgenomen.

Het stadsdeel heeft het voorontwerp bestemmingsplan Oud West vrijgegeven voor inspraak. Hierin zijn ook de ligplaatsen voor woonboten opgenomen.

Wat en waarom?

In een bestemmingsplan staat beschreven waar wel en niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden, hoe hoog of diep de bebouwing mag zijn. Daarnaast geeft het bestemmingsplan aan waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.

Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2016 heeft het stadsdeel de huidige functies in het plangebied geïnventariseerd. Vervolgens is in april 2017 een concept van het voorontwerpbestemmingsplan teruggekoppeld aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die in het voortraject betrokken waren. Het voorontwerpbestemmingsplan is op 4 juli door het algemeen bestuur van stadsdeel West, vrijgegeven voor brede participatie met alle bewoners en andere belanghebbenden.

Planning

13 september –Cremerzz (Cremerplein 27A)
20 september – Buurtsalon Jeltje (Eerste Helmersstraat 106A)
25 september – Belcampo (Hannie Dankbaarpassage 10)
Hierna volgt op z’n vroegst in januari 2018 het advies van het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West over het ontwerp bestemmingsplan. Afhankelijk van dit moment wordt bekend wanneer het bestemmingsplan op de agenda van het College van B&W staat.

Participatie

De afgelopen anderhalf jaar hebben bewoners en ondernemers in o.a. buurtwandelingen, een designjam en bij een expositie in De Hallen aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Hier kwamen bijvoorbeeld regelingen voor het beperken van hotels en het vastleggen van maximale bouwhoogtes uit.

Aanvullingen uit de drie bewonersavonden in september worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.