Scroll Top

Nieuw Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken: maak bezwaar!

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met bouwregels voor drijvende bouwwerken. Booteigenaren die getroffen worden door de nieuwe regels kunnen bezwaar maken.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met bouwregels voor drijvende bouwwerken. Het bestemmingsplan geldt voor de hele stad en kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners met een boot die langer is dan 15 meter of breder dan 5 meter. Bovendien is de eis opgenomen dat de ruimte tussen twee woonboten minimaal 2 meter moet zijn. Booteigenaren die getroffen worden door de nieuwe regels kunnen bezwaar maken. De eerste stap is het indienen van een zienswijze, dat kan tot 27 april 2018.

Wat is er aan de hand?

In 2014 heeft de Raad van State geoordeeld dat woonboten met een vaste ligplaats op grond van de Woningwet en de Wabo als bouwwerk moeten worden aangemerkt. Het gevolg was dat veel van deze ‘drijvende bouwwerken’ niet voldeden aan de geldende regelgeving, waardoor nieuwe regelgeving nodig was.

Dit is de wet verduidelijking voorschriften woonboten geworden. Deze wet is op 1 januari 2018 in werking getreden. In deze wet wordt met specifiek overgangsrecht geregeld dat de technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing zijn op bestaande woonboten op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.

Paraplu bestemmingsplan 

De inwerkingtreding van deze wet is voor de gemeente aanleiding om een paraplubestemmingsplan vast te stellen, waarin bouwregels voor alle woonboten in de stad zijn opgenomen. In de meeste bestaande bestemmingsplannen komen die bouwregels namelijk niet voor. Dit leidt ertoe dat elke vergunningaanvraag voor vervanging of verbouwing van een woonboot moet worden aangemerkt als een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan. Dit is een lange procedure van 8 tot 14 weken met relatief hoge kosten. Dit paraplubestemmingsplan Drijvende Bouwwerken voorkomt dat.

Dit paraplubestemmingsplan is dus om waterbewoners op dat punt tegemoet te komen. Het is goed dat er een stedelijk kader komt dat voor alle woonboten gelijk is. Daar hebben zowel de stad belang als waterbewoners belang bij. Maar het voorgestelde paraplubestemmingsplan heeft voor woonbooteigenaren veel te veel haken en ogen.

Oud-West

Voor Oud-West gelden een aantal specifieke verslechteringen.

  • Vervanging is slechts gedeeltelijk mogelijk en in zijn geheel alleen na een calamiteit.
  • Het overgangsrecht maakt het niet expliciet mogelijk dat boten die groter zijn dan de maximaal toegestane maten na verkoop worden vervangen door een nieuwe boot met dezelfde maten.
  • Het overgangsrecht sluit niet uit dat je bij het aanvragen van een nieuwe vergunning (bijv. na verkoop) wordt gehouden aan die 2 meter tussenruimte, en/of aan de vastgestelde lengte, breedte en hoogtematen. Het risico dreigt dat daar strikt de hand aan wordt gehouden waardoor veel boten feitelijk onverkoopbaar worden.
  • Bij het verlengingsbesluit waterbeleidsregels in november 2017 (wat de inhoudelijke basis is voor het huidige bestemmingsplan) is wel het woonbotenbeleid Oud West 1995 opnieuw vastgesteld, maar niet het raadsbesluit uit 2003, waarmee dit beleid deels is herzien.
  • Verder is niet helder hoe dit bestemmingsplan zich verhoudt tot nieuwe bestemmingsplannen die nu nog in procedure zijn en welke beleidsregels dan zullen gelden. Hert lijkt erop dat hiermee een standaard paragraaf voor woonboten is gemaakt die in alle nieuwe bestemmingsplannen gaat worden opgenomen. Voldoende reden dus om het ook in een keer goed te doen.

Bezwaarschrift

Wij raden alle booteigenaren aan om het ontwerpbestemmingsplan goed te bestuderen. Bezwaar maken tegen het nieuwe bestemmingsplan is cruciaal voor iedereen met een boot die langer is dan 15 meter, breder dan 5 meter of als er minder dan 2 meter tussenruimte is tussen jouw boot en de buren.

Wij werken aan een concept bezwaarschrift waar iedereen zijn specifieke situatie kan invullen. Zodra dit bezwaarschrift beschikbaar is laten we u dat weten via de mail. Bezwaar maken kan tot 27 april.

Het Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken met alle bijlagen te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl