Scroll Top

Grote zorgen over voorgenomen verhoging precariobelasting

Er zijn plannen in de maak om het liggeld voor woonboten in Amsterdam 'marktconform' te maken. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven heeft de gemeente het voornemen vastgelegd om de precarioheffing voor woonboten vanaf 2018 flink te verhogen. Het oplettende Woonbotenkomitee Amsterdam Noord (WBK) kwam de gemeentelijke beleidswijziging bij toeval tegen in de stukken voor de gemeenteraad.

In de Precarioverordening van 2017 staat op pagina 8:

“Precariobelasting wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding (huur, erfpacht) om de gemeentegrond te kunnen gebruiken. Gelet hierop is het de verwachting dat de tarieven liggeld vanaf 2018 (flink) zullen stijgen omdat de tarieven liggeld sinds 1995 nagenoeg niet zijn gestegen in relatie tot de waarde van de gemeentegrond en het college streeft naar een marktconforme beprijzing van land en water.”

Reactie gemeente

In een reactie laat de adviseur bestuurlijke zaken van de gemeente Amsterdam weten:

“De status van het document is dat dit het officiële raadsbesluit betreft inzake de dit jaar geldende Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2017. Dit is het raadsbesluit voor de tariefstelling voor 2017 en nog niet voor 2018. De verhoging per 1-1-2018 is dus nog geen besluit maar een verwachting. Het is nog niet bekend wat de stijging van de tarieven in 2018 zal zijn. De gemeenteraad stelt naar verwachting 8 november 2017 de tarieven voor 2018 vast. Het voorstel wordt waarschijnlijk 2 november in de raadscommissie Financiën besproken. U kunt daar inspreken. Het college stelt waarschijnlijk op 17/10 het voorstel vast voor bovenbedoeld raadsbesluit.”

Actie

Het WBK legt contact met woonboot organisaties in andere delen van de stad en roept waterbewoners in Noord op om zich aan te melden om een vuist te maken tegen een exorbitante verhoging van de precariobelasting. Binnenkort wil het WBK met bezorgde waterbewoners een afspraak maken om een plan van aanpak te bespreken.

Heb je meer informatie over het voornemen van de gemeente om de precariobelasting voor woonboten marktconform te maken? Laat het ons weten.

Precarioverordening 2017

De Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2017 staat op de site van de gemeente Amsterdam.