Scroll Top

Aan het woord: WVA dossierhouder precario

In gesprek met Michel Groen, dossierhouder precario bij de Woonbootvereniging Amsterdam.

“De gemeente Amsterdam relateert haar precarioverhoging aan een huurverhoging, maar precario is absoluut niet hetzelfde als huur. Bij huur bestaat huurbescherming en de huurtarieven zijn gebonden aan wettelijke normen. De zeggenschap blijft dan natuurlijk wel bij de verhuurder (in dit geval de gemeente) en dus ook bij wisseling van eigenaar tenzij anders overeengekomen in het huurcontract.  Huur en ook een huurverhoging is gebonden aan wettelijke randvoorwaarden.

Precariotarieven kunnen daarentegen  zonder meer naar believen worden aangepast. Daarom is deze belastingvorm in de ogen van woonbootvereniging Amsterdam niet geschikt voor het indirecte gebruik van water voor wonen. Alleen bij erfpacht is er sprake van “eigendom” waarbij een eigenaar dus veel meer zeggenschap heeft over het waterkavel. Erfpacht invoeren is zonder goede en sociale overgangsregeling zeer ongewenst gezien de hypotheek van sommige bewoners of voor bewoners met een minimum inkomen.

In 2021 wordt de precario wederom verhoogd. Net als tegen de verhoging van 2020 heeft de woonbootvereniging Amsterdam daartegen scherp geprotesteerd via de inspraak, het schrijven van mails aan raadsleden en een sterke lobby naar de gemeenteraad. Ook hebben we via de wet openbaarheid van bestuur (WOB) stukken opgevraagd die ten grondslag lagen aan het besluit deze precario in 2020 zo drastisch te verhogen.

Op grond van deze stukken hebben we geconcludeerd dat de raad niet volledig en correct is geïnformeerd en dat ze de verhoging dus op verkeerde gronden wil doorvoeren. Een aantal raadsleden zijn het met ons eens. Dit alles is uitgebreid naar de raad gecommuniceerd en opnieuw in stemming gebracht eind 2020 helaas zonder resultaat. Daarom gaat de vereniging met een aantal leden met onze advocaat bij de bestuursrechter in beroep tegen deze ons inziens buitenproportionele verhoging.

Tegelijkertijd onderzoeken we of de Amsterdamse ombudsman hier iets in zou kunnen betekenen. We houden onze leden nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen, de vereniging vindt het van zeer groot belang om wonen op het Amsterdamse water voor iedereen betaalbaar te houden.”

Meer informatie over precario

Dossier precario WVA
Minicursus precario door Woonbootadvocaat Barry Meruma in VLOT